Bureau van Duren
vitale organisatiesarbo vraagstukkenregister casemanagerportfolioprofielupdatecontact

Feiten

1. n 2017 veranderde de Arbowet. Preventie staat nog meer centraal. Elke werkgever moet een basiscontract met minimum eisen afsluiten.

2. De Wet Verbetering Poortwachter regelt dat zowel werkgever als de werknemer actief moeten werken aan een snelle re-intergratie. In de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar is nauwkeurig beschreven wat er van werkgever, werknemer, casemanager of bedrijfsarts wordt verwacht.

3. De verzuimende werknemer en de werkgever zijn beiden wettelijk verplicht hun medewerking te verlenen aan het re-integratieplan.

4. De register casemanager probeert de optimale wisselwerking tussen bedrijfscultuur en (wettelijke) verplichte regelgeving te realiseren.

5. Op basis van de nieuwe Europese wetgeving kunnen er per 25 mei 2018 forse boetes worden gegeven bij het niet voldoen aan de 'beleidsregels zieke werknemer’.

6. Een werkgever is voor maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor het totale WGA-risico, oftewel voor zowel de tijdelijk en vaste werknemers van wie de eerste ziektedag tijdens het dienstverband lag.

7. De register casemanager ondersteunt de werkgever gedurende het gehele verzuimtraject van 2 jaar en eventueel langer.

8. De medische beoordeling en procesbegeleiding zijn strikt gescheiden gebieden.

9. Sinds 2017 bestaat er een nieuwe Werkwijzer Poortwachter met als doel inzage te geven waarop het UWV de RIV-toets uitvoert en om meer handvatten te geven dan tot heden.

bureau van duren
feitenaanbevelingenlinkskwaliteitdisclaimercolofonsitemap