Bureau van Duren
vitale organisatiesarbo vraagstukkenregister casemanagerportfolioprofielupdatecontact

Beoordeling re-integratietraject

Vanaf 1 september 2021 zou het advies van de bedrijfsarts leidend zijn bij de beoordeling van het re-integratietraject. Het wetsvoorstel is echter controversieel verklaard. Door het wetsvoorstel zou een verschil tussen het medisch oordeel van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV geen reden meer zijn voor een loonsanctie voor de werkgever. Echter, gezien de demissionaire status van het kabinet is het betreffende wetsvoorstel controversieel verklaard. Dit voorstel wordt dus doorgeschoven naar een nieuw kabinet en het is dus de vraag of en zo ja, wanneer het doorgaat.


Training gegeven!

Begin april 2021 een training gegeven! Met o.a. als thema 'De Roos van Leary', ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos laat zien:
• welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en
• hoe gedrag te beïnvloeden is.

Ook dit onderwerp kwam aan bod;

Erkenning en waardering. Perfectionisme. Er is niets mis met het nastreven van successen. We groeien er allemaal van wanneer we iets hebben gepresteerd waarvan we aanvankelijk dachten dat het buiten onze mogelijkheden zou liggen. Of wanneer het succes gezien wordt door onze omgeving en we op die manier erkenning en waardering kunnen ontvangen. Daar groeien we allemaal van. Maar wanneer het je fijn voelen afhankelijk wordt van het succes dat je behaalt, dan betaal je daar een grote prijs voor.


Privacy op de werkvloer

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die datum moeten organisaties kunnen aantonen dat zij het naleven van de privacyregels structureel waarborgen en daarover ook verantwoording kunnen afleggen (‘accountability’). Deze verplichtingen zijn uitgebreider dan onder de huidige privacyregelgeving en zullen strenger worden gehandhaafd.

Om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, moeten organisaties bijvoorbeeld een verwerkingsregister opstellen en bijhouden, datalekken registreren, verwerkersovereenkomsten aangaan en updaten, gedragscodes/instructies voor medewerkers controleren en opstellen, maar ook de registratie van ziekteverzuim inrichten overeenkomstig de AVG.

Minstens zo wezenlijk is dat daarnaast een cultuuromslag wordt gemaakt bij de medewerkers. Dat ook zij bewust zijn over hoe om te gaan met persoonsgegevens en wat de gevolgen voor de organisatie zijn als niet de juiste stappen worden genomen. De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kan bij het niet-naleven van nieuwe regelgeving substantiële boetes opleggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties aan de AP kunnen aantonen dat zij al geruime tijd serieus bezig zijn met het doorvoeren van de benodigde aanpassingen. In ieder geval zullen zij moeten laten zien dat er duidelijke stappen in de goede richting zijn gezet om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

De AVG zal ook doorwerken in de arbeidsrelatie.
De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het monitoren en controleren van werknemers.


Wet Werk en Zekerheid

I. Flexibele arbeid
ingaand op 1 juli 2014, m.u.v. ketenbepaling
De nieuwe wet brengt wijzigingen met zich mee voor:
1. Ketenbepaling, per 1 juli 2015
2. Aanzegtermijn per 1 juli 2014
3. Proeftijd
4. Concurrentiebeding
5. Oproepcontracten

II. Ontslagrecht
ingaand op 1 juli 2015
Doelstelling eenduidig beleid
Transitievergoeding
Geen keuze tussen UWV of rechter;
Route wordt verplicht voorgeschreven afhankelijk van de ontslaggrond
Verstrekkende gevolgen voor werkgevers en werknemers.

III. Werkloosheidswet, IOW en IOAW
ingaand vanaf 1 januari 2016
WW: Nu is de maximumduur WW 38 maanden. Vanaf 1 januari 2016: 24 maanden. De afbouw vindt geleidelijk plaats en geldt voor nieuwe WW-uitkeringen.
Opbouw WW-rechten: Jaar 1 – 10: per gewerkt jaar 1 maand WW.
11: per gewerkt jaar een halve maand WW.
Nu vanaf 50 jaar bij werkloosheid een inkomenswaarborg op het niveau van sociaal minimum.
IO(A)W:Vanaf 1 januari 2015 geleidelijke afbouw.
Alleen werknemers geboren voor 1 januari 1965 kunnen hierop nog aanspraak maken.


WVP

Het exacte doel van veel wet- en regelgeving raakt nogal eens ondergesneeuwd…

Daarom: de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is er om zieke werknemers zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk te laten gaan! Hierbij is verantwoordelijkheid en verdeling van taken tussen alle actoren doorslaggevend.


Vangnetters

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd.

De bedoeling is dat de instroom van vangnetters in de WIA wordt beperkt. De uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden hierdoor meer toegerekend aan de laatste werkgever.


Bedrijfsgezondheidszorg

Over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg ontstaat steevast debat. De onderliggende trend staat onder invloed van de steeds veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak van een duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Een extra argument om te bouwen aan ‘Gezond en veilig werken’, nu en op de langere termijn. Voor gezonde medewerkers en vitale organisaties.

bureau van duren
feitenaanbevelingenlinkskwaliteitdisclaimercolofonsitemap